Възпитателно училище - интернат "Ангел Узунов"  в град Ракитово

31.05.2023 17:44:47

Възпитателно училище - интернат "Ангел Узунов" в град Ракитово

Има срещи, които вдъхновяват, мотивират и ни карат да се замислим за нещата, които приемаме за даденост. Онези неща като възпитанието, вниманието и любовта, които получаваме в семейството още от ранна детска възраст, и в следствие на които поемаме по пътя на живота - правилния или грешния. Уроците, преподавани от нашите родители за това как да различим правилното от неправилното, доброто от лошото… И често, когато сме допускали грешки сме получавали обяснения - защо не се прави така. Това са процеси, които все повече приемаме за даденост. За съжаление, не всички деца имат привилегията да научат тези уроци вкъщи, в семейството. Има деца, които не получават обяснение - защо не се прави така, когато грешат, и поради една или друга причина попадат в така наречените възпитателни училища. Тези деца не са по-различни от нашите собствени, те не са по-лоши...различни са уроците, които са им преподавани, или пълната липса на такива. 
Връщам се на първото изречение за вдъхновяващите и мотивиращи срещи - точно такава беше срещата с момчетата от ВУИ “Ангел Узунов” - гр. Ракитово. Възпитателно училище-интернат “Ангел  Узунов” е за малолетни над 8-годишна възраст и непълнолетни, извършили противообществени прояви от цялата страна. Заедно с тях там успяхме да си поговорим, да ми покажат училището и прилежащите сгради, да си направим снимки и да си създадем спомени. Наред с училищните занимания, децата полагат грижи за парника със зеленчуци, който имат, и малката ферма с животни.
Вдъхновяващо е, когато видиш в думите и действията на тези деца желанието им за промяна.

Възпитателно училище-интернат “Ангел  Узунов” е създадено през 1953 година като “училище за морално застрашени деца”.  През годините се е наричало и Трудово-възпитателно училище”Максим Горки”. Сегашното си име носи на Ангел Узунов/1928-1999/, който работи в училището от самото му откриване. Своя богат педагогически опит в работата с “трудните деца” той отрази блестящо в книгите си “Живот без междучасие” и “Самораслеци – деца наши”, които служат като учебници за студентите по педагогика.

В момента в училището се обучават и възпитават около 80 деца от цялата страна. Обучението е от първи до дванайсти клас. Провежда се както колективна, така и индивидуална корекционно-възпитателна работа с малолетните и непълнолетните. В работилниците по трудово обучение децата придобиват умения по дървообработване и металообработване.

Корекционно-възпитателния и учебният процес  във ВУИ “Ангел  Узунов” гр. Ракитово са насочени към:

  • Подпомагане и мотивиране на учениците в овладяването на общочовешките ценности и култура в положително отношение към труда, придобиване на социални умения за интегриране в обществото:
  • Възпитаване на учениците в уважение към законите, в толерантност и зачитане на правата на другите, тяхната култура, език и религия, в родолюбие:
  • Придобиване на степен на образование.

Настаняването става с решение на съда. Разпределянето на малоленти и непълнолетни в  училището  се определя от МОН . За настаняването и разпределянето на учениците в училището към МОН се формира комисия в състав: педагог, психолог, лекар, юрист, експерт от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Комисията се назначава със заповед на министъра на образованието и науката.

Пространството във Възпитателно училище-интернат “Ангел  Узунов”  е устроено за живеене на настанените в тях малолетни и непълнолетни в малки самостоятелни интернатни групи.

Пространството на всяка интернатна група включва спални с по две до четири легла, санитарен възел и баня, помещения за учебна работа, за отдих, за документация и работа на училищните комисии и екипи.

Всички битови дейности, отнасящи се до храненето, хигиената на помещенията и хигиената на тялото, се организират в пространството на групата.  Целта е условията за децата да бъдат приближени до семейните.

Корекционно-възпитателната дейност във възпитателното училище-интернат се провежда индивидуално с всеки ученик и в рамките на групата.  Групите във ВУИ се формират по възрастов признак и по интереси въз основа на предложение на екипа за психолого-педагогическа оценка до директора на училището . Съдържанието на корекционно-възпитателния процес и конкретните дейности за всяка група се определят в програма за възпитателната работа. Програмата  се обсъжда и приема на среща на груповите възпитатели и екипа за психолого-педагогическа оценка и се утвърждава от директора на училището. Програмата се допълва и актуализира периодично с цел повишаване на ефективността на планираните дейности.

Корекционно-възпитателната дейност се провежда индивидуално с всеки ученик и в рамките на групата. Съдържанието на корекционно-възпитателния процес и конкретните дейности за всяка група се определят в програма за възпитателната работа.

Във ВУИ «Ангел Узунов» гр. Ракитово са създадени вътрешни правила за живот на принципа на договарянето. Ученици и учители договориха правилата, които са длъжни да спазват.

Максималният престой във възпитателно училище-интернат не може да бъде повече от 3 години.

През повече от половинвековното си съществуване вратите на възпитателно училище-интернат “Ангел  Узунов” гр. Ракитово са прекрачили над 2000 ученици, повечето от които впоследствие са добре реализирали се граждани на страната.

В училището са работили изтъкнати педагози като Ангел Узунов, Милош Зяпков, Славейко Врабчев  и др.  В момента работят 33 педагози, които не жалят сили за да помогнат на децата в името на тяхното добро.

Базата на училището е голяма с дванадесет сгради, като включва училищна сграда с физкултурен салон, общежитие, столова, работилници, физкултурна площадка, зали за тенис на маса, музей, библиотека, зала за провеждане на групови занимания   на психолога и др..

Ако желаете да дарите, може да го направите чрез банков превод на следната банкова сметка:

"Един българин" сдружение
Обединена Българска Банка АД
BG12UBBS80021039904450
BIG код: UBBSBGSF

 
                         
                                                                                                                                          
                        
                                                                                                                                          
                        
                                                                                                                                          
                        
                                                                                                                                          
                                     
                                                                                                                                          
                         
                                                                                                                                          
                       
                                                                                                                                          
                       
                                                                                                                                          
                       
                                                                                                                                          
                       
                                                                                                                                          
                                                                                                                                                    

Новини

Новини

Възпитателно училище - интернат "Ангел Узунов" в град Ракитово

Възпитателно училище - интернат "Ангел Узунов" в град Ракитово

Има срещи, които вдъхновяват, мотивират и ни карат да се замислим за нещата, които приемаме за даденост. Онези неща като възпитанието, вниманието и любовта Има срещи, които вдъхновяват, мотивират и ни карат да се замислим за нещата, които приемаме за даденост. Онези неща като възпитанието, вниманието и любовта 2023-05-31T17:50:39+03:00 Възпитателно училище - интернат "Ангел Узунов"  в град Ракитово

<div>Има срещи, които вдъхновяват, мотивират и ни карат да се замислим за нещата, които приемаме за даденост. Онези неща като възпитанието, вниманието и любовта, които получаваме в семейството още от ранна детска възраст, и в следствие на които поемаме по пътя на живота - правилния или грешния. Уроците, преподавани от нашите родители за това как да различим правилното от неправилното, доброто от лошото&hellip; И често, когато сме допускали грешки сме получавали обяснения - защо не се прави така. Това са процеси, които все повече приемаме за даденост. За съжаление, не всички деца имат привилегията да научат тези уроци вкъщи, в семейството. Има деца, които не получават обяснение - защо не се прави така, когато грешат, и поради една или друга причина попадат в така наречените възпитателни училища. Тези деца не са по-различни от нашите собствени, те не са по-лоши...различни са уроците, които са им преподавани, или пълната липса на такива.&nbsp;</div> <div></div> <div>Връщам се на първото изречение за вдъхновяващите и мотивиращи срещи - точно такава беше срещата с момчетата от ВУИ &ldquo;Ангел Узунов&rdquo; - гр. Ракитово. Възпитателно училище-интернат &ldquo;Ангел &nbsp;Узунов&rdquo; е за малолетни над 8-годишна възраст и непълнолетни, извършили противообществени прояви от цялата страна. Заедно с тях там успяхме да си поговорим, да ми покажат училището и прилежащите сгради, да си направим снимки и да си създадем спомени. Наред с училищните занимания, децата полагат грижи за парника със зеленчуци, който имат, и малката ферма с животни.</div> <div></div> <div>Вдъхновяващо е, когато видиш в думите и действията на тези деца желанието им за промяна.</div> <div></div> <div> <p>Възпитателно училище-интернат &ldquo;Ангел &nbsp;Узунов&rdquo; е създадено през 1953 година като &ldquo;училище за морално застрашени деца&rdquo;.&nbsp; През годините се е наричало и Трудово-възпитателно училище&rdquo;Максим Горки&rdquo;. Сегашното си име носи на Ангел Узунов/1928-1999/, който работи в училището от самото му откриване. Своя богат педагогически опит в работата с &ldquo;трудните деца&rdquo; той отрази блестящо в книгите си &ldquo;Живот без междучасие&rdquo; и &ldquo;Самораслеци &ndash; деца наши&rdquo;, които служат като учебници за студентите по педагогика.</p> <p>В момента в училището се обучават и възпитават около 80 деца от цялата страна. Обучението е от първи до дванайсти клас. Провежда се както колективна, така и индивидуална корекционно-възпитателна работа с малолетните и непълнолетните. В работилниците по трудово обучение децата придобиват умения по дървообработване и металообработване.</p> <p>Корекционно-възпитателния и учебният процес&nbsp; във ВУИ&nbsp;&ldquo;Ангел&nbsp; Узунов&rdquo; гр. Ракитово&nbsp;са насочени към:</p> <ul> <li>Подпомагане и мотивиране на учениците в овладяването на общочовешките ценности и култура в положително отношение към труда, придобиване на социални умения за интегриране в обществото:</li> <li>Възпитаване на учениците в уважение към законите, в толерантност и зачитане на правата на другите, тяхната култура, език и религия, в родолюбие:</li> <li>Придобиване на степен на образование.</li> </ul> <p>Настаняването става с решение на съда. Разпределянето на малоленти и непълнолетни в&nbsp; училището &nbsp;се определя от МОН . За настаняването и разпределянето на учениците в училището към МОН се формира комисия в състав: педагог, психолог, лекар, юрист, експерт от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Комисията се назначава със заповед на министъра на образованието и науката.</p> <p>Пространството във Възпитателно училище-интернат &ldquo;Ангел&nbsp; Узунов&rdquo;&nbsp; е устроено за живеене на настанените в тях малолетни и непълнолетни в малки самостоятелни интернатни групи.</p> <p>Пространството на всяка интернатна група включва спални с по две до четири легла, санитарен възел и баня, помещения за учебна работа, за отдих, за документация и работа на училищните комисии и екипи.</p> <p>Всички битови дейности, отнасящи се до храненето, хигиената на помещенията и хигиената на тялото, се организират в пространството на групата.&nbsp; Целта е условията за децата да бъдат приближени до семейните.</p> <p>Корекционно-възпитателната дейност във възпитателното училище-интернат се провежда индивидуално с всеки ученик и в рамките на групата.&nbsp; Групите във ВУИ се формират по възрастов признак и по интереси въз основа на предложение на екипа за психолого-педагогическа оценка до директора на училището . Съдържанието на корекционно-възпитателния процес и конкретните дейности за всяка група се определят в програма за възпитателната работа. Програмата&nbsp; се обсъжда и приема на среща на груповите възпитатели и екипа за психолого-педагогическа оценка и се утвърждава от директора на училището. Програмата се допълва и актуализира периодично с цел повишаване на ефективността на планираните дейности.</p> <p>Корекционно-възпитателната дейност се провежда индивидуално с всеки ученик и в рамките на групата. Съдържанието на корекционно-възпитателния процес и конкретните дейности за всяка група се определят в програма за възпитателната работа.</p> <p>Във ВУИ &laquo;Ангел Узунов&raquo; гр. Ракитово са създадени вътрешни правила за живот на принципа на договарянето. Ученици и учители договориха правилата, които са длъжни да спазват.</p> <p>Максималният престой във възпитателно училище-интернат не може да бъде повече от 3 години.</p> <p>През повече от половинвековното си съществуване вратите на възпитателно училище-интернат &ldquo;Ангел&nbsp; Узунов&rdquo; гр. Ракитово са прекрачили над 2000 ученици, повечето от които впоследствие са добре реализирали се граждани на страната.</p> <p>В училището са работили изтъкнати педагози като Ангел Узунов, Милош Зяпков, Славейко Врабчев &nbsp;и др. &nbsp;В момента работят 33 педагози, които не жалят сили за да помогнат на децата в името на тяхното добро.</p> <p>Базата на училището е голяма с дванадесет сгради, като включва училищна сграда с физкултурен салон, общежитие, столова, работилници, физкултурна площадка, зали за тенис на маса, музей, библиотека, зала за провеждане на групови занимания&nbsp;&nbsp; на психолога и др..</p> <p></p> <p>Ако желаете да дарите, може да го направите чрез банков превод на следната банкова сметка:</p> <p class="text-alignleft"></p> <p><strong>"Един българин" сдружение</strong><br /><strong>Обединена Българска Банка АД</strong><br /><strong>BG12UBBS80021039904450</strong><br /><strong>BIG код: UBBSBGSF</strong></p> <p class="text-alignleft"></p> </div> <div>&nbsp;</div> <div><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/33023/files/image/image25-647759f469972.jpeg" width="553" height="415" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/33023/files/image/image1-64775a252634a.jpeg" width="553" height="414" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/33023/files/image/image2-64775ab55fa7b.jpeg" width="553" height="415" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/33023/files/image/image19-64775aed3c622.jpeg" width="553" height="737" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/33023/files/image/image18-64775b0b377c9.jpeg" width="553" height="737" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/33023/files/image/image22-64775b44e9d7c.jpeg" width="553" height="737" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/33023/files/image/image17-64775b67c5f25.jpeg" width="553" height="415" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/33023/files/image/image35.jpeg" width="553" height="737" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/33023/files/image/image33.jpeg" width="553" height="737" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/33023/files/image/image23-64775c06675ab.jpeg" width="553" height="737" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div></div>

, ,
Сравнение на продукти

Нашият сайт използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки