ОБЩИ УСЛОВИЯ

edinbulgarin
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПЛАТФОРМА ЗА СОЦИАЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ edinbulgarin.com

ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Сдружение с нестопанска цел "ЕДИН БЪЛГАРИН", ЕИК 207194691, със седалище и адрес на управление: София 1164 р-н Лозенец бул./ул. ул. „Васил Кирков“ № 21, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата edinbulgarin, наричана по-долу „edinbulgarin.com”.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: "ЕДИН БЪЛГАРИН" Сдружение
Седалище и адрес на управление: София 1164 р-н Лозенец бул./ул. ул. „Васил Кирков“ № 21
Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: София 1164 р-н Лозенец бул./ул. ул. „Васил Кирков“ № 21
Данни за кореспонденция: [email protected]
Вписване в публични регистри: ЕИК 207194691
Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: [email protected], [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. edinbulgarin e платформа за развиване на нестопански инициативи, достъпна на адрес в Интернет edinbulgarin.com, чрез която Ползвателите имат възможност да получават актуална и пълна информация относно социални обществени и образователни дейности и инициативи, насочени към явна подкрепа и подпомагане на отделни групи от населението, включително в следните области:
Подпомагане издигането на образователното равнище на подрастващи, младежи и възрастни, с цел подобряване качеството на живот;
Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация;
Интеграция на обществените слоеве в неравностойно положение;
Възпитаване на младите хора в патриотизъм, любов към природата, спорт и екологично съобразен начин на живот;
Насърчаване на здравословен начин на живот и превенция на различни форми на зависимости, агресия и нездравословна среда сред младите хора;
Разпространяване на информация и познания сред обществото на актуални тенденции и иновации, както и на нови, международно приети модели и практики в областта на образованието, здравеопазването и опазването на околната среда;
Извършване на дейности с цел тяхната реализация в съответните обществени сектори и осигуряването на достъп до иновативни и високотехнологични методи за превенция и лечение на млади хора и на уязвими групи от обществото;
Защита на човешките права и околната среда.
Чл. 4. Доставчикът в платформата edinbulgarin.com организира своята обществена дейност в рамките на добросъвестността, както и съгласно възприетите в практиката, социалната дейност и политиката критерии и условия.

Чл. 5. Ползвателите сключват с Доставчика в платформата edinbulgarin.com договор за предоставяне на социална и образователна услуга, на адрес edinbulgarin.com Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата edinbulgarin.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за предоставяне на социална и образователна услуга могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА
Чл. 7. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата edinbulgarin.com за да сключват договор за предоставяне на социална услуга.
(2) В случаите на използване на социална и образователна услуга Ползвателят приема тези Общи условия в момента на сключване на договора. Счита се, че Ползвателят е приел настоящите Общи условия с приемането на доставката на услугата.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 8. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделен договор за предоставяне на социална и образователна услуга, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък с услуги.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори социални и образователни услуги.

Чл. 9. При упражняване на правата по договора за предоставяне на социална и образователна услуга Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и социалната и/или образователна услуга, по отношение, на които упражнява правата.

ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 10. Правилата на настоящия раздел VII от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за предоставяне на социална и образователна услуга посредством платформата edinbulgarin.com, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 11. (1) Основните характеристики на стоките и услугите, предлагани от Доставчика в платформата edinbulgarin.com са определени в профила на всяка стока или услуга в платформата edinbulgarin.com

(2) Цената на стоките/услугите с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата edinbulgarin.com в профила на всяка стока в платформата edinbulgarin.com

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките и услугите се определя от Доставчика в платформата edinbulgarin.com и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за предоставяне на социална и образователна услуга;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата edinbulgarin.com

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата edinbulgarin.com преди сключването на договора за покупко-продажба и договора за предоставяне на социална и образователна услуга.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата edinbulgarin.com или по електронна поща.

Чл. 12. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата edinbulgarin.com имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки, свързано с предоставяне на социална и образователна услуга.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата edinbulgarin.com цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 13. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата edinbulgarin.com на адрес Упражни правата си! и в Приложение № 1 към тези Общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на Упражни правата си! и в Приложение № 2 към тези Общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.
за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
(3) Когато доставчикът в платформата edinbulgarin.com не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата edinbulgarin.com на адрес Приложение № 1 към тези Общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес ОБЩИ УСЛОВИЯ в платформата edinbulgarin.com и в Приложение № 1 към тези Общи условия.

(8) Когато доставчикът в платформата edinbulgarin.com не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 14. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора за предоставяне на социална и образователна услуга с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата edinbulgarin.com

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата edinbulgarin.com не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата edinbulgarin.com

(3) Ако Доставчикът в платформата edinbulgarin.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 15. Доставчикът в платформата edinbulgarin.com се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки и услуги.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Доставчикът в платформата edinbulgarin.com може да организира доставката и предоставянето на услугата по договореното място и начин или предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 17. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата edinbulgarin.com

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата edinbulgarin.com съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 18. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 19. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на "ЕДИН БЪЛГАРИН" Сдружение за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.

(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

(3) При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата edinbulgarin.com има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за услуги и/или стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата edinbulgarin.com

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата edinbulgarin.com има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата edinbulgarin.com Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата edinbulgarin.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата edinbulgarin.com има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: edinbulgarin.com

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата edinbulgarin.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.
(2) Доставчикът в платформата edinbulgarin.com и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата edinbulgarin.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата edinbulgarin.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата edinbulgarin.com
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата edinbulgarin.com, във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес edinbulgarin.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 23. Настоящите Общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата edinbulgarin.com се прекратяват в следните случаи:

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата edinbulgarin.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за доставка на услуга остават в сила и подлежат на изпълнение;
Чл. 24. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата edinbulgarin.com в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 25. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата edinbulgarin.com и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 26. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 27. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на edinbulgarin.com и сключване на договори за социална и образователна услуга с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата edinbulgarin.com

Чл. 28. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за социална и образователна услуга, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 29. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата edinbulgarin.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези Общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 30. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата edinbulgarin.com и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 31. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 32. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 33. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели на edinbulgarin.com.

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До ("ЕДИН БЪЛГАРИН" Сдружение, София 1164 р-н Лозенец бул./ул. ул. „Васил Кирков“ № 21, [email protected]):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на edinbulgarin.com и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт edinbulgarin.com Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Допълнителна потребителска информация вижте на edinbulgarin.com


Последвайте ни:

За "Един Българин"
История
Мисия и ценности
Дари тук
Информация
Активни проекти
Минали проекти
Документи
Общи условия
Политика за поверителност
Обработка на лични данни
Общи условия
Бисквитки
COPYRIGHT EDIN BULGARIN

Упражни правата си!
Powered by CloudCart

ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА СПОР, СВЪРЗАН С ПОКУПКА ОНЛАЙН, МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ САЙТА ОРС

Сравнение на продукти

Нашият сайт използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки